./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พิชญ์พิสุทธิ์ ทิศอาจ
อีเมล์
phitphisut.t@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ(หลักสูตรภาษาอังกฤษ)
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 12 คน