./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พิทักษ์ ลีนาลาด
โทรศัพท์
 
อีเมล์
phithak.l@dru.ac.th
สาขา
วิชาพื้นฐานคณะมนุษย์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 140 คน