ภัทรพล พรหมมัญ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ภัทรพล พรหมมัญ
โทรศัพท์
0931257379
อีเมล์
phattharapol.p@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544
ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศครูที่ปรึกษา กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
บทความ การพัฒนาระบบสารสนเทศครูที่ปรึกษา กรณีศึกษาศูนย์ฝึกอบรมเด็กและเยาวชนชาย จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
การให้บริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอให้เห็นภาพสำหรับการผลิต
การพัฒนาทักษะด้านเทคโนโลยีในศตรวรรณที่ 21 สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการพัฒนาสื่อมัลติมิเดีย
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 757 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org