ภัทรพล พรหมมัญ คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ภัทรพล พรหมมัญ
โทรศัพท์
0931257379
อีเมล์
phattharapol.p@dru.ac.th
สาขา
คอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2544
ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2548
ปริญญาเอก (กำลังศึกษา) ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2558
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาระบบสารสนเทศครูที่ปรึกษา กรณีศึกษา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกศึกษาต่อในคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในจังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 240 คน