เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เพ็ญพิสุทธิ์ ศิริ
โทรศัพท์
081-949-4587
อีเมล์
penpisut.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ ศิลปศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2548
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่ออาชีพ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2551
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 262 คน