ปัทมา ยิ้มสกุล คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ปัทมา ยิ้มสกุล
โทรศัพท์
028901801
อีเมล์
pattama.y@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษ
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก Teaching English as a Global Language English International Program Burapha University 2562
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 111 คน