./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ปัทมา เหล่านิพนธ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
pattama.l@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี โรคพืช วิทยาศาสตรบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2532
ปริญญาโท จุลชีววิทยา วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต เกษตรศาสตร์ 2539
  รายการ URL
วิจัย การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อกล้วยไม้ป่าของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์เพื่อการอนุรักษ์พันธุกรรม
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 234 คน