พัฒนา ศรีสุรักษ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พัฒนา ศรีสุรักษ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
patana.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก Education and Applied Linguistics Ph.D. Newcastle University 2554
ปริญญาโท ภาษาและการสื่อสาร พบ.ม. สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2545
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ อ.บ. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2527
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 128 คน