พัณณ์ภัสสร ภัทธภาสิทธิ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
พัณณ์ภัสสร ภัทธภาสิทธิ์
โทรศัพท์
0982896419
อีเมล์
panpassorn.s@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท จิตรกรรม ศิลปมหาบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2549
ปริญญาตรี จิตรกรรม ศิลปบัณฑิต คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 2546
  รายการ URL
บทความ การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย วิจัยอิทธิพลศิลปกรรมจีนแบบพระราชนิยมในวัดไทยฝั่งธนบุรีสู่การสร้างสรรค์ศิลปะร่วมสมัย
วิจัย การศึกษาวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 277 คน