ไพลิน เชิญเพชร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ไพลิน เชิญเพชร
โทรศัพท์
 
อีเมล์
pailin.ch@dru.ac.th
สาขา
ภาษาจีน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษ อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2525
อื่นๆ Chinese Diploma Beijing University, China 2518
ปริญญาโท Modern and Contemporary Chinese Literature Master of Arts มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 2554
ปริญญาโท เอเชียตะวันออก ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 106 คน