./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
นพพร ระรินทร์
อีเมล์
nopporn.r@dru.ac.th
สาขา
การจัดการชุมชน
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท การบริหารการพัฒนาสังคม ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 2558
ปริญญาตรี พุทธจิตวิทยา พุทธศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2553
  รายการ URL
งานวิชาการอื่นๆ
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
บทความ การมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุในการพัฒนาชุมชน
วิจัย การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
รายการฝึกอบรม
หลักจริยธรรมวิจัยในมนุษย์
การพัฒนางานประกันคุณภาพการศึกษาในระดับวิทยาลัย
มุ่งเป้าการพัฒนานักวิจัยบนเส้นทางความก้าวหน้าทางวิชาการชั้นสูง
การจัดการเรียนการสอนอุดมศึกษาในยุควิถีปกติใหม่ ทิศทางการปรับตัวของสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ข้อมูลวิทยากร
การระเบิดจากข้างใน กับการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน
การเสริมสร้างสภาวะจิตใจให้กำลังใจผู้สูงอายุ
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในชุมชน
การพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นของคนในชุมชน
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 772 คน