นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
นพรัตน์ ปัญญาดิลกพงศ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
nopparat.p@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศิลปศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ 2548
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเป็นภาษานานาชาติ ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550
  รายการ URL
บทความ การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเน้นความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และการใช้พจนานุกรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อเน้นความเข้าใจจากหนังสือพิมพ์และการใช้พจนานุกรม โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบปฏิบัติ สำหรับนักศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ตำรา English for Laptop Salespeople
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
1 Education Technology 21-05-2550 0
3 English for Specific Purposes 27-02-2556 0
4 Teaching Oral Communication Skills 13-05-2556 0
2 Creative Thinking 03-04-2555 0
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
Digital Literacy Certification (IC3 GS5 Spark)
Microsoft Office Specialist (Word 2013)
Microsoft Office Specialist (PowerPoint 2013)
English for Tourism
English for Hotel
Business English
English for Hospitality Industry
Microsoft Certified Educator (MCE)
จำนวนคนเข้าชม 174 คน