./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
Nicola Booker
โทรศัพท์
 
อีเมล์
nicola.b@dru.ac.th
สาขา
วิทยาลัยนานาชาติ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 32 คน