ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐธิดา เขียวบ้านยาง
โทรศัพท์
0849002877
อีเมล์
natthida.kh@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ชีววิทยาสภาวะแวดล้อม วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2558
ปริญญาตรี ชีววิทยาเชิงอนุรักษ์ วิทยาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
  รายการ URL
บทความ The Relationships between Host Tree Characteristics and Liana Climbing Success at Mo Singto Forest Dynamics Plot, Khao Yai National Park, Thailand
บทความ ประสิทธิภาพสารสกัดจาก ขิง ข่า และกระชาย เพื่อยับยั้งการเจริญเติบโตของเชื้อรา Aspergillus sp. INHIBITORY EFFICACY OF GINGER, GALANGA AND CHINESE KEYS EXTRACTS ON ASPERGILLUS SP.
บทความ การตรวจสอบหาปริมาณอะไมโลสในผงกลว้ยน้ าว้าและผงกล้วยหอมอบแหง้ ที่ระยะต่าง ๆ โดยเปรียบเทียบกับปริมาณอะไมโลสจากแป้งข้าวเจ้าและแป้งข้าวโพด ด้วยเทคนิคเทียบความเข้มสีโดยใช้โปรแกรม Adobe Photoshop DETERMINATION OF AMYLOSE IN DRIED POWDER OF ‘HOM’ AND ‘NAMWA’ BANANAS IN COMPARISON WITH AMYLOSE IN RICE FLOUR AND CORN FLOUR BY USING ADOBE PHOTOSHOP PROGRAM
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 112 คน