./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐกฤช อัสนี
โทรศัพท์
 
อีเมล์
natthakich.a@dru.ac.th
สาขา
วิศวกรรมไฟฟ้า
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต (เกรียตินิยมอันดับ 1) วิศวกรรมเคมี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร 2546
ปริญญาโท Master of Chemical Engineering Chemical Engineering (Research Scholarship) University of New South Wales, Australia 2551
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2553
ปริญญาโท Master of Engineering Energy Economics and Planning Asian Institute of Technology 2553
ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาตรี รัฐศาสตร์บัณฑิต ทฤษฏีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2556
ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556
ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต การตลาด มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2557
ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์บัณฑิต การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2558
  รายการ URL
บทความ “Low emission conversion of natural gas to hydrogen”
บทความ “The State of Art of Biomass Gasification Power Plants in Thailand”
บทความ Integrated Management of Biomass Energy in Thailand
บทความ ปัญหาผลกระทบภายนอกกับกระบวนการตัดสินใจในการวางแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าในประเทศไทย
บทความ การวิเคราะห์การส่งออกยางพาราของประเทศไทยสู่ตลาดประเทศจีน
บทความ การพัฒนาระบบควบคุมการเก็บประจุในแบตเตอร์รี่จากแสงอาทิตย์
บทความ การถอดรหัสบทเรียนของประเทศเดนมาร์คสู่การจัดการพลังงานที่ยั่งยืน
บทความ การบูรณาการการถ่ายโอนเทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียนในประเทศไทย
บทความ การจัดการห่วงโซ่อุปทานสำหรับอุตสาหกรรมเบียร์
บทความ การศึกษาเวลาและการเคลื่อนไหวสำหรับกระบวนการประกอบขวดนม
วิจัย โครงการพัฒนาบ่อดินให้เป็นบ่อเลี้ยงหอยแครงในระบบปิด ที่ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
หนังสือ The Transition to Hydrogen Economy in Thailand
หนังสือ Catalysis to produce hydrogen
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
โครงการอบรมกังหันชัยพัฒนาสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการอบรมระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการอบรมเทคโนโลยีกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับบ่อเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
โครงการอบรมโรงอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์
โครงการอบรมเทคโนโลยีแปรรูปข่า
วิศวกรในศตวรรษที่ 21: สถานะ พัฒนาการ การคงอยู่
นิทรรศการวิชาการวิศวกรรมปลอดภัย
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 375 คน