./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐคมณ์ ไพศาลวัสยศ
โทรศัพท์
062-324-5145
อีเมล์
nattakom.p@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ค.อ.ม.(เทคโนโลยีสารสนเทศ) เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2546
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2538
  รายการ URL
วิจัย การออกแบบไฟสำรองข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาด 500 โวลต์แอมป์ โดยใช้ซุปเปอร์คาปาซิเตอร์เป็นแหล่งจ่ายพลังงาน
วิจัย ระบบเช่ารถยนต์ออนไลน์
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 272 คน