ณัฐกาญ ธีรบวรกุล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณัฐกาญ ธีรบวรกุล
โทรศัพท์
 
อีเมล์
nattakarn.t@dru.ac.th
สาขา
ศิลปกรรมศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ออกแบบศิลปะประยุกต์ ศษ.บ.(ออกแบบศิลปะประยุกต์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(เพาะช่าง) 2539
ปริญญาโท ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่ ศป.ม.(ทัศนศิลป์:ศิลปะสมัยใหม่) มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ 2549
  รายการ URL
วิจัย การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์ขนมไทยของชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วิจัย โครงการ เรื่อง การปลูก การขยายพันธุ์ และการแปรรูปน้ำตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ
วิจัย อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านการสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูปตัวมอม ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
วิจัย โครงการ เรื่อง การปลูก การขยายพันธุ์ และการแปรรูปน้ำตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ
วิจัย โครงการ เรื่อง การปลูก การขยายพันธุ์ และการแปรรูปน้ำตาลโตนดในคาบสมุทรสทิงพระ
บทความ อิทธิพลของคติชาวบ้านล้านนาที่ปรากฏผ่านการสร้างสรรค์งานประติมากรรมรูปตัวมอม ในจังหวัดภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย
วิจัย การสร้างอัตลักษณ์ผ่านการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์จากต้นจาก ของชุมชนอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 126 คน