./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ณภัทรกฤต จันทวงศ์
โทรศัพท์
0827826585
อีเมล์
napattarakrit.c@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การเมืองและการปกครอง รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2532
ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันราชภัฏสวนสุนันทา 2541
ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 2545
ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อวิชาชีพ ประกาศนียบัตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2549
ปริญญาโท การปกครอง รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2538
ปริญญาโท จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2543
ปริญญาโท วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล 2549
ปริญญาโท วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วิจัย การวิจัยประเมินผลโครงการระบบการดูแลระยะยาวสำหรับผ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ตำบลบ้านลำ อำเภอวิหารแดง จังหวัดสระบุรี.
วิจัย ระบบการจัดการร้านอาหาร
วิจัย เกมสำหรับฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษ.
วิจัย “Dung Dung” เกม 2 มิติ บนเฟรมเวิร์ค LibGDX
วิจัย ระบบการจัดการคลังสินค้า : กรณีศึกษา บริษัท e-computer จำกัด
วิจัย ระบบ บริหารจัดการร้านอาหารผ่านระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิจัย ระบบแผนที่ศาสนสถานในเขตธนบุรี (Religious places map System in Thonburi District)
วิจัย ระบบจองสนามกีฬา (Stadium Reservation System).
วิจัย เว็บแอพพลิเคชันการเรียนรู้ภาษาเกาหลีเบื้องต้น (Web Application for Korean language Basic Learning).
วิจัย โปรแกรมแจ้งซ่อมอาคารชุด (condominium repair system)
วิจัย Designing and Development Tourism guidance System in Samutprakarn on Tablet Computer
วิจัย การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์เพื่อเชิดชูเกียรติสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค)
วิจัย ระบบจัดการการเบิก – จ่ายน้ำมันเชื้อเพลิง
วิจัย ระบบบริหารจัดการกู้ยืมเงินกองทุนเงินล้าน
วิจัย เกม Happy Fish
วิจัย โปรแกรมประยุกต์บนเว็บสำหรับจัดการข้อมูลสินค้าวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสมุทรสงคราม
วิจัย ระบบบริหารการจองใช้รถสวัสดิการ กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ
วิจัย ระบบนำเสนอสารสนเทศบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เรื่อง สมเด็จพระเจ๎าตากสินมหาราช
วิจัย ระบบบริหารจัดการงานขายร้าน Diamond Pink
วิจัย ระบบจองห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมาน
วิจัย การพัฒนาระบบลงทะเบียนและบันทึกการจ่ายยาผู้ป่วย กรณีศึกษา ห้องพยาบาล บริษัท ดับเบิ้ลสตาร์ อินดัสตรี้ จำกัด
วิจัย ระบบจัดการการนำเข้าสินค้า กรณีศึกษา บจก.เคพี ชิปปิ้ง
วิจัย เกมส์คณิตศาสตร์คิดสนุก
วิจัย เกมเก็บผลไม้หรรษา
วิจัย เกมปิดประตูตีแมว
วิจัย เกมเด็กน้อยพาเพลิน
วิจัย เกมทายภาพสำนวนสุภาษิตไทย
วิจัย เกมสิงห์สาราสัตว์
วิจัย เกมฝึกทักษะคำศัพท์ภาษาอังกฤษบนมือถือ
วิจัย “DRU Community” แอปพลิเคชันแชทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิจัย “DRU Community” แอปพลิเคชันแชทบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์
วิจัย ะบบบริหารบริษัทรับเหมาก่อสร้าง กรณีศึกษา
วิจัย ระบบสั่งอาหารบนสมาร์ทโฟน
วิจัย HelpDesk แอปพลิเคชันช่วยเหลือการแจ้งงาน
วิจัย เกมหลบโควิด 19
วิจัย เกมการแยกขยะ (Waste Separation game)
วิจัย เกมทายภาพกีฬา
วิจัย Flying Griffin Game
วิจัย ระบบเรียกช่างซ่อมแซมบ้าน
วิจัย เกมวัฒนธรรมไทย 4 ภาค (4 regional Thai culture game)
วิจัย เกมเก็บดวงดาว
วิจัย ระบบบริหารจัดการข้อสอบ กรณีศึกษา ภาษา Python
วิจัย เกมผจญภัยในการ์ดเทพนิยาย
วิจัย แอปพลิเคชันเรียกใช้บริการล้างรถ
วิจัย เกมช่วยน้องแมวเก็บขนมกัน
วิจัย เกมทายภาพธงประจำชาติทวีปเอเชียบนสมาร์ทโฟน
วิจัย The Egg Game Application on Android Operating System
วิจัย เกมคณิตคิดเร็วบนมือถือ Mobile Speed Math game
วิจัย เกมฝึกทักษะพยัญชนะภาษาไทยบนมือถือ
หนังสือ การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาไพทอน(ฉบับปรับปรุง)
หนังสือ การเขียนโปรแกรมปัญญาประดิษฐ์ด้วยภาษาไพทอน
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
ปัญญาประดิษฐ์
วิศวกรรมซอฟต์แวร์
การเขียนโปรแกรมเกม
การเขียนโปรแกรมทางด้านคณิตศาสตร์
ความมั่นคงของคอมพิวเตอร์
จำนวนคนเข้าชม 359 คน