คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กานต์รวี วิโรจน์วรรณ
นามสกุล :: วรรณปิยะรัตน์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ชลธิชา
นามสกุล :: นำพา
สถานะ :: อาจารย์สัญญาจ้าง
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ อังสนา
นามสกุล :: พรหมศร
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วรุณ
นามสกุล :: พรพิทักษ์ธรรม
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดารณี
นามสกุล :: เอื้อชนะจิต
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. วิลาสินี
นามสกุล :: เขมะปัญญา
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ บรรจง
นามสกุล :: ดาราจร
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ฐาปณี
นามสกุล :: อุตตมะปรากรม
สถานะ :: อาจารย์พิเศษ