คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ปฐมพงษ์
นามสกุล :: บำเริบ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: รองศาสตราจารย์ ปดิวรัดา
นามสกุล :: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ประพัฒน์
นามสกุล :: เขียวประภัสสร
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พรทิพย์
นามสกุล :: มโนดำรงสัตย์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: พัทธนันท์
นามสกุล :: มั่งมี
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พิชาพัทธ์
นามสกุล :: งามสิน
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พิมพ์ชญา
นามสกุล :: ฟักเปี่ยม
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พูนลาภ
นามสกุล :: ประสงค์เงิน
สถานะ ::