คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กัลยานี
นามสกุล :: เลื่องสุนทร
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ขนิษฐา
นามสกุล :: สวัสดิ์ชัย
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ จีรภา
นามสกุล :: ประยูรศักดิ์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: เฉลิมชัย
นามสกุล :: ศุขไพบูลย์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ชฎากาญจน์
นามสกุล :: เจริญรบ
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ชมพรรณ
นามสกุล :: รักษ์ศรีทอง
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณฐวัฒน์
นามสกุล :: คณารักสมบัติ
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ณัฐสุภา
นามสกุล :: จิวศิวานนท์
สถานะ ::