คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. จิระพงค์
นามสกุล :: เรืองกุน
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ประทับใจ
นามสกุล :: อภิสิทธิ์สุขสันติ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กานต์รวี วิโรจน์วรรณ
นามสกุล :: วรรณปิยะรัตน์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ฎายิน
นามสกุล :: พรยุทธพงศ์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนชัย
นามสกุล :: ชูมาก
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา
นามสกุล :: สุขะสุคนธ์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กมลทิพย์
นามสกุล :: โตเมศน์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กรวิทย์
นามสกุล :: ต่ายกระทึก
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย