คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. จริยา
นามสกุล :: รุกขพันธุ์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ จุฑามาศ
นามสกุล :: ศรีรัตนา
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ กมลศักดิ์
นามสกุล :: วงศ์ศรีแก้ว
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ จริยา
นามสกุล :: ตันติวราชัย
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. ณพร
นามสกุล :: เจียมโฆสิต
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชราภา
นามสกุล :: เอื้ออมรวนิช
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุวรรณา
นามสกุล :: นาถนวผดุง
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์
นามสกุล :: อินทรชัย
สถานะ :: อาจารย์ประจำ