./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. จริยา
นามสกุล :: รุกขพันธุ์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ประภาพิทย์
นามสกุล :: อินทรชัย
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วัฒนชัย
นามสกุล :: ชูมาก
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภัทรา
นามสกุล :: สุขะสุคนธ์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. เฉลิมชัย
นามสกุล :: ศุขไพบูลย์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ชฎากาญจน์
นามสกุล :: เจริญรบ
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพวรรณ
นามสกุล :: วิเศษสินธุ์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: รองศาสตราจารย์ ปดิวรัดา
นามสกุล :: ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา
สถานะ :: อาจารย์ประจำ