คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แอนนา
นามสกุล :: พายุพัด
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. ธัญพร
นามสกุล :: ศรีดอกไม้
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ธัชกร
นามสกุล :: ภัทรพันปี
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธัชกร
นามสกุล :: วงษ์คำชัย
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุวรรณา
นามสกุล :: รุจิโมระ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ นุชรา
นามสกุล :: แสวงสุข
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วรพจน์
นามสกุล :: แสงอร่ามรุ่งโรจน์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุชีลา
นามสกุล :: ศักดิ์เทวิน
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย