./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
มลิวัลย์ สุขประเสริฐ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
maliwan.s@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 300 คน