./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ลือเดช ปิตุพงศ์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
luedet.p@dru.ac.th
สาขา
สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 446 คน