./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ขวัญชัย กังเจริญ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
kwanchai.k@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 17 คน