กฤติกา ชูผล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กฤติกา ชูผล
โทรศัพท์
0826144156
อีเมล์
krittika.c@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลับศิลปากร 2552
ปริญญาโท ภาษาไทย อัษรศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร 2554
  รายการ URL
บทความ การพิมพ์ในประเทศไทย
บทความ แม่ย่านาง
บทความ คำกริยาในภาษามอญ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
วิจัย ชื่อเรือประมงในจังหวัดสมุทรสงคราม : การศึกษาตามแนวอรรถศาสตร์ชาติพันธ์
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 191 คน