ภูธร กอดแก้ว คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ภูธร กอดแก้ว
โทรศัพท์
0837775900
อีเมล์
kodkdew17@dru.ac.th
สาขา
การตลาด
คณะ
คณะวิทยาการจัดการ

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท การบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาเอเชียอาคเนย์ 2551
ปริญญาตรี การบริหารการตลาด บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 2548
  รายการ URL
วิจัย การศึกษาเปรียบเทียบคุณค่าตราสินค้าคาเฟ่อเมซอนและแบ็คแคนยอนคอฟฟี่ในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
ตำรา การจัดการเชิงกลยุทธ์
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 104 คน