./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กิตติ กอบัวแก้ว
โทรศัพท์
085-4815660
อีเมล์
kitti.k@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี การจัดการทั่วไป ศศ.บ. วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2536
ปริญญาโท อาชีวศึกษา ศษ.ม. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2542
ปริญญาเอก Industrial Education Management Ed.D. Technological University of the Philippines 2548
  รายการ URL
เอกสารประกอบการสอน
เอกสารประกอบการสอน
บทความ ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การด้านอุตสาหกรรมจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000: 2000
บทความ คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ในมุมมองของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
บทความ คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
บทความ The possibility of using supercapacitor with the photovoltraics for energy storage
บทความ Design and Structure Control Charge and Discharge of Supercapacitors 500-F,16.2-V using Photovltaic as Power Surce
บทความ Application of Supercapacitors to Drive Electric Vehicle
บทความ Application of Supercapacitor 165-F, 48-V to Drive Electric Vehicle Standard
วิจัย ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การด้านอุตสาหกรรมจากการใช้ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9000: 2000
วิจัย คุณภาพบัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF: HEd) ในมุมมองของผู้จัดการโรงงาน จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย การประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2549
วิจัย ผลกระทบจากปัญหาคลื่นกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่มีต่อชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน ตำบลแหลมฟ้าผ่า อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมในการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรมในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย ศึกษาความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรม
วิจัย การประเมินหลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย การออกแบบและสร้างชุดควบคุมการเก็บและจ่ายพลังงานไฟฟ้าของซุปเปอร์คาปาซิเตอร์ขนาด 75 ฟารัด 12.5 ไวลต์ โดยใช้โซล่าเซลล์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน
วิจัย การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2558-2559
หนังสือ สถิติเพื่อการจัดการอุตสาหกรรม
หนังสือ การวิจัยเพื่อการบริหาร
หนังสือ การบริหารการผลิต (พิมพ์ครั้งที่ 2)
ตำรา การจัดการอุตสาหกรรม
รายการฝึกอบรม
การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับการเปลี่ยนแปลง
Training for trainer CNC PROGRAMMING
Basic CNC Programming (CNC MILLING) Fanuc
การประชุมวิชาการ เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่น : บูรณาการองค์ความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
The Work shop Creative Thinking
หลักสูตรพัฒนาทักษะการใช้ภาษาของประเทศเพื่อนบ้านเพื่อการสื่อสาร
การบริหารจัดการหลักสูตรและระบบงานประกันคุณภาพการศึกษาของเครือข่ายคณบดี คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ
ผู้พัฒนาวารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีให้มีมาตรฐานระดับสากลเข้าสู่ฐานข้อมูลศูนย์ TCI
หลักสูตรผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร รุ่นที่ ๓
หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ สำหรับคณะกรรมการคณะ รุ่นที่ ๑๕
จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์
ข้อมูลวิทยากร
การประกันคุณภาพการศึกษาภายในสำหรับผู้นำ การอบรมผู้นำนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การเตรียมความพร้อมในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี
คุณภาพชีวิตการทำงานของลูกจ้างภาคอุตสาหกรรม ในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อการวิจัย สำหรับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูต
ผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ สถาบัน
จำนวนคนเข้าชม 599 คน