./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ข่ายทอง ชุนหสุวรรณ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
khaithong.c@dru.ac.th
สาขา
คหกรรมศาสตร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี คหกรรมศาสตรศึกษา คหกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 2539
ปริญญาโท คหกรรมศาสตร์ วท.ม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2562
  รายการ URL
บทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ขนมเปียกปูนจากแป้งข้าว (วิจัย)
บทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์คาราเมลคัสตาร์ดมะตูมผงกึ่งสำเร็จรูป (วิจัย)
บทความ การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาลัวกุหลาบมะตูม (วิจัย)
บทความ การทดแทนแป้งสาลีด้วยแป้งข้าวก่ำในซาลาเปารสไส้อั่ว (วิจัย)
บทความ คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดืิ่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษาพื้นที่เขตธนบุรี(วิจัย)
บทความ วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกสและอาหารมอญ (วิจัย)
บทความ วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารอิสลาม (วิจัย)
วิจัย โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์กะปิเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มของชุมชนบ้านขุนสมุทรจีน จังหวัดสมุทรปราการ
วิจัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มน้ำผักผลไม้พร้อมดื่ม กรณีศึกษาพื้นที่เขตธนบุรี
วิจัย วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารโปรตุเกสและอาหารมอญ
วิจัย วัฒนธรรมอาหารในเขตธนบุรี กรณีศึกษาอาหารอิสลาม
วิจัย การศึกษาสถานการณ์และการสร้างตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในชุมชนริมคลองในกรุงเทพมหานคร
วิจัย การวิจัยและพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์ขนมไทยนำภูมิปัญญาไทย สู่สากล กรณีศึกษา ชุมชนตรอกข้าวเม่า เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร
วิจัย การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำจิ้มสำหรับอาหารทอดกรอบ
รายการฝึกอบรม
ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรพื้นฐาน (Basic Course) พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 23 ก.ค. 2562
ความรู้ความเข้าใจด้านจริยธรรมการวิจัยในคนหลักสูตรพืื้นฐาน (Basic course) วันที่ 7 ธันวาคม 2560
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การผลิตงานวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย
กระบวนการทำผ้าย้อมครามและผลิตภัณฑ์จากผ้าย้อมคราม
Digital Literacy Certification (IC3 GS5 Spark)
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การผลิตงานวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย
9 การจัดทำสื่อการเรียนการสอน (e-learning)
ข้อมูลวิทยากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหาร : น้ำพริก ครั้งที่ 1 วันที่ 15 ก.พ. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านอาหาร: กะปิก้อนสำเร็จรูปครั้งที่ 3 วันที่ 1 มี.ค. 2563
อบรมเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ซึ่งจัดโดย เทศบาลเมืองลัดหลวง เพื่อให้ความรู้ประชาชนในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19)
โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP/SME/วิสาหกิจชุมชน Biz Club : เทคนิคการจัดหน้าร้านเพื่อนำสินค้านั้นไปจัดจำหน่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสมุทรปราการ
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
คหกรรมศาสตร์: ศิลปประดิษฐ์
กรรมการตัดสินการประกวดอาหารไทย สาขาคหกรรมศาสตร์ มรภ.ธนบุรี
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดโครงงานอาชีพ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
กรรมการตัดสินการแช่งชัน กิจกรรมการประกวดการจัดสวนถาดแบบชื้น งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ปี 2562
จำนวนคนเข้าชม 446 คน