กมลชนก ธรรมมิกะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กมลชนก ธรรมมิกะ
โทรศัพท์
0818478782
อีเมล์
karmonchanok.t@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ภาษาไทย เกษตรศาสตร์ 2551
ปริญญาโท ภาษาศาสตร์ประยุกต์ ภาษาไทย เกษตรศาสตร์ 2560
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 262 คน