./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
กัลยรัตน์ กลิ่นสุวรรณ
อีเมล์
kanyarat.k@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552
ปริญญาโท ภาษาไทย อักษรศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2557
  รายการ URL
บทความ การศึกษาวิเคราะห์คำขวัญประจำอำเภอ 8 จังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
วิทยากรแกนนำการตรวจข้อสอบ (O-NET) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย รูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา 2562
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 811 คน