./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จิรวัฒน์ อโศกวัฒนะ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
jirawat.a@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 23 คน