./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จิรธัช เอื้อศิริวัฒนชัย
โทรศัพท์
 
อีเมล์
jiratouch.u@dru.ac.th
สาขา
นิติศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 57 คน