จีรภัทร อาดนารี คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จีรภัทร อาดนารี
โทรศัพท์
0897747377
อีเมล์
jeerapat.a@dru.ac.th
สาขา
ภาษาไทย
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี ภาษาไทย ศิลปศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2547
ปริญญาโท ภาษาไทย ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2551
ปริญญาเอก ภาษาไทย ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2560
  รายการ URL
บทความ ไตพ่าเก่ รัฐอัสสัม: ธรรมเนียมการต้อนรับผู้มาเยือน
บทความ คุณธรรมสำคัญในวรรณกรรมเยาวชน
บทความ น้ำใจที่ปรากฏในวรรณกรรมเยาวชน
บทความ ความเชื่อเรื่องกรรมในวรรณคดีไทย
วิจัย การสร้างเสริมจิตสำนึกครู
วิจัย ศักยภาพและการมีส่วนร่วมของชุมชนในการนำแหล่งเรียนรู้ในชุมชนมาใช้เพื่อส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึง อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 173 คน