คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ปรียามาลย์
นามสกุล :: บุญมาก
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พงศ์พินิจ
นามสกุล :: พินิจดำ
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา
นามสกุล :: ศรีสุรักษ์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พิมพงา
นามสกุล :: เพ็งนาเรนทร์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศกร
นามสกุล :: เพิ่มผล
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วรางคณา
นามสกุล :: กรเลิศวานิช
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วิฆนาย
นามสกุล :: ดีสุวรรณ
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สมเกียรติ
นามสกุล :: เกียรติกำจายขจร
สถานะ ::