คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
human
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทองเจือ
นามสกุล :: เขียดทอง
 
ชื่อ :: อาจารย์ นวพร
นามสกุล :: ธานีวัฒน์
 
ชื่อ :: อาจารย์ ปรียามาลย์
นามสกุล :: บุญมาก
 
ชื่อ :: อาจารย์ พงศ์พินิจ
นามสกุล :: พินิจดำ
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัฒนา
นามสกุล :: ศรีสุรักษ์
 
ชื่อ :: อาจารย์ พิมพงา
นามสกุล :: เพ็งนาเรนทร์
 
ชื่อ :: พันจ่าอากาศเอก ยงยุทธ์
นามสกุล :: ดำศรี
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วงศกร
นามสกุล :: เพิ่มผล