คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
human
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพรัตน์
นามสกุล :: ปัญญาดิลกพงศ์
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วาริด
นามสกุล :: เจริญราษฎร์
 
ชื่อ :: อาจารย์ ศิริกุล
นามสกุล :: บัวแก้ว
 
ชื่อ :: อาจารย์ พฤกษา
นามสกุล :: ดอกกุหลาบ
 
ชื่อ :: อาจารย์ กฤติกา
นามสกุล :: ชูผล
 
ชื่อ :: อาจารย์ กัลยรัตน์
นามสกุล :: กลิ่นสุวรรณ
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา
นามสกุล :: อินทฉิม
 
ชื่อ :: อาจารย์ พัณณ์ภัสสร
นามสกุล :: ภัทธภาสิทธิ์