./
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทนา
นามสกุล :: อินทฉิม
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พัณณ์ภัสสร
นามสกุล :: ภัทธภาสิทธิ์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ อรนุช
นามสกุล :: สมคะเน
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ วิลดา
นามสกุล :: ศรีทองกุล
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ พงษ์พัต
นามสกุล :: วัฒนพงศ์ศิริ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุรีย์พร
นามสกุล :: สลับสี
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ศิลป์ชัย
นามสกุล :: ลีลิตธรรม
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ชมพูนุท
นามสกุล :: ถาวรวงศ์
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย