คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ จิรดา
นามสกุล :: เอื้อศิริวัฒนชัย
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ เพ็ญพิสุทธิ์
นามสกุล :: ศิริ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชยา
นามสกุล :: อุ่นสกุล
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช
นามสกุล :: ร้อยแก้ว
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารัตน์
นามสกุล :: อนุวัฒน์ปรีชา
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สรณา
นามสกุล :: อนุสรณ์ทรางกูร
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. วีรชัย
นามสกุล :: อำพรไพบูลย์
สถานะ ::
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ นพพร
นามสกุล :: ระรินทร์
สถานะ :: อาจารย์สัญญาจ้าง