คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
ชื่อ :: อาจารย์ จิรดา
นามสกุล :: เอื้อศิริวัฒนชัย
 
ชื่อ :: อาจารย์ เพ็ญพิสุทธิ์
นามสกุล :: ศิริ
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐชยา
นามสกุล :: อุ่นสกุล
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อรนุช
นามสกุล :: ร้อยแก้ว
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธนารัตน์
นามสกุล :: อนุวัฒน์ปรีชา
 
ชื่อ :: อาจารย์ สรณา
นามสกุล :: อนุสรณ์ทรางกูร
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. วีรชัย
นามสกุล :: อำพรไพบูลย์
 
ชื่อ :: อาจารย์ นพพร
นามสกุล :: ระรินทร์