./
 
 
ชื่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร. นงเยาว์
นามสกุล :: อุทุมพร
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมจินตนา
นามสกุล :: จิรายุกุล
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุธิดารัตน์
นามสกุล :: มัทธวรัตน์
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิธิภัทร
นามสกุล :: บาลศิริ
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: รองศาสตราจารย์ ดร. ปนัดดา
นามสกุล :: ยิ้มสกุล
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ สุทธิชัย
นามสกุล :: ฉายเพชรากร
สถานะ :: อาจารย์ประจำ
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ภัทรพล
นามสกุล :: พรหมมัญ
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
 
ชื่อ :: อาจารย์ ดร. จีรภัทร
นามสกุล :: อาดนารี
สถานะ :: พนักงานมหาวิทยาลัย