./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เอกรินทร์ ตั้งนิธิบุญ
อีเมล์
eakrin.t@dru.ac.th
สาขา
วิทยาการคอมพิวเตอร์
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตรบัญฑิต สถาบันราชภัฏธนบุรี 2541
ปริญญาโท คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครุศาสตรอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2551
  รายการ URL
วิจัย กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนคลองลัดภาชี เพื่อการจัดการอุทกภัย
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
IC3 GS5 Computing Fundamentals (Office 2013)
จำนวนคนเข้าชม 761 คน