./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ดวงดี วิเชียรโหตุ
โทรศัพท์
0-2890-1801 ต่อ 1030
อีเมล์
duangdee.v@dru.ac.th
สาขา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีการอาหาร
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท วิศวกรรมอาหาร วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2541
ปริญญาตรี อุตสาหกรรมเกษตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2537
  รายการ URL
อบรม/สัมมนา ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร
อบรม/สัมมนา ผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ
บทความ สุขาภิบาลโรงงานอาหาร
บทความ
วิจัย การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2555-2556
วิจัย การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2556-2557
วิจัย การติดตามผลบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ปีการศึกษา 2557-2558
วิจัย การผลิตขนมจีนอบแห้งผสมข้าวไรซ์เบอร์รี่เพาะงอก
หนังสือ อาหารและโภชนาการ
รายการฝึกอบรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนและการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ: การผลิตงานวิจัยและเผยแพร่บทความวิจัย
โครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่นที่ 2/2562
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์เพื่อการจัดการเรียนการสอนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ วันที่ 24 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การจัดการเรียนการสอนรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” วันที่ 23 มิ.ย. 2563
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเกี่ยวกับกัญชา วันที่ 13 ก.ค. 2563
โครงการพัฒนาศักยภาพคณาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร วันที่ 19 สิงหาคม 2563
ข้อมูลวิทยากร
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารฮาลาลเพื่อสุขภาพ” วันที่ 8 ส.ค. 2563
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “อาหารสุขภาพสู่ชุมขน” วันที่ 18 ก.ค. 2563
วิทยากรในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “แนวทางการขอรับรองผลิตภัณฑ์อาหารตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด” วันที่ 1 ส.ค. 2563
วิทยากรในโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษา เรื่อง ทักษะวิชาชีพด้านเทคโนโลยีการอาหาร ประจำปีการศึกษา 2563” วันที่ 5 ส.ค. 2563
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
วิทยาศาสตร์อาหาร
จำนวนคนเข้าชม 494 คน