ดิเรก สุขสุนัย คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ดิเรก สุขสุนัย
โทรศัพท์
 
อีเมล์
direk.s@dru.ac.th
สาขา
กลุ่มวิชาชีพครู
คณะ
คณะครุศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ครุศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยครูพระนครศรีอยุธยา 2525
ปริญญาโท ประถมศึกษา ครุศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2529
ปริญญาเอก วิธีวิทยาการวิจัยการศึกษา ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548
  รายการ URL
วิจัย • นงลักษณ์ วิรัชชัย ดิเรก สุขสุนัย และรุ่งนภา ตั้งจิตเจริญกุล. (2548). รายงานการวิจัยสังเคราะห์สัจจะอธิษฐาน วันวิสาขบูชา เรื่อง สัจจะอธิษฐาน: ปณิธานทำความดีร่วมกัน. กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม.
วิจัย • ดิเรก สุขสุนัย. (2549). การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ของบุคลาการทางการศึกษาในภาคกลาง. เอกสารอัดสำเนาเย็บเล่ม.
วิจัย • ดิเรก สุขสุนัย. (2551). วิจัยประเมินโครงการ การสร้างสื่อประสมนวัตกรรมในการพัฒนาการเรียนการสอนของ ภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. เอกสารอัดสำเนาเย็บเล่ม.
วิจัย • ดิเรก สุขสุนัย. (2552). วิจัยประเมินผลโครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมนักศึกษาโดยใช้รูปแบบทักษะกระบวนการเพื่อจรรโลงสังคมไทยให้เป็นสังคมความรู้คู่คุณธรรมของภาควิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์และสังคม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร
วิจัย • ดิเรก สุขสุนัย. (2555). การพัฒนาหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการศึกษา ด้านวิชาชีพครู ด้วยโมเดล CIM:กรณีนำร่องทดลองใช้กับ สาขาหลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย • ดิเรก สุขสุนัย. (2556). ผลการจัดทำงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจร P-A-O-R ของ ครูโรงเรียนกีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบการอบรม E-C-E-C. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
วิจัย ดิเรก สุขสุนัย. (2559). การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อความรู้ที่ยั่งยืน. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
บทความ • ดิเรก สุขสุนัย. (2548). การสังเคราะห์งานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนของครู ในโครงการ วิจัยและพัฒนาเพื่อปฏิรูปการเรียนรู้ท้งโรงเรียน (โครงการ วพร.). คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความ เรก สุขสุนัย. (2549). การพัฒนาตัวบ่งชี้และการศึกษาคุณลักษณะความเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ของ บุคลาการทางการศึกษาในภาคกลาง. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี 2 (ตุลาคม 2549-มีนาคม 2550: 27 – 43.
บทความ • ดิเรก สุขสุนัย. (2551). การประเมินผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้ของคณะครุศาสตร์ ปี 2551. คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. เอกสารอัดสำเนา
บทความ • ดิเรก สุขสุนัย. (2556). ผลการจัดทำงานวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนตามวงจร P-A-O-R ของ ครูโรงเรียนกีฬา สถาบันการพลศึกษา กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการด้วยรูปแบบการอบรม E-C-E-C. วารสารสถาบันการพลศึกษา.
บทความ • Suksunai, D. (2553). Effects of Factors in the CANE Model on Teachers’ Classroom Action Research Performance in Research and Development in the Whole School Learning Reform Project. วารสารวิธีวิทยาการวิจัย. คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
บทความ • Suksunai, D., Wiratchai, N. , and Khemmani, T. (2010). Effects of motivational psychology characteristics factors on teachers’ classroom action research performance.Research in Higher Education Journal. 10(March 2011
หนังสือ • ดิเรก สุขสุนัย. (2549). เอกสารประกอบการสอนรายวิชาวิทยาการวิจัย. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. เอกสารอัดสำเนาเย็บเล่ม.
หนังสือ เรก สุขสุนัย. (2555). เอกสารคำสอนรายวิชาวิจัยการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี. เอกสารอัดสำเนาเย็บเล่ม.
หนังสือ • ดิเรก สุขสุนัย. (2555). CAR by PAOR: วิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียน. มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี.)
หนังสือ • ดิเรก สุขสุนัย. (2555). เอกสารหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2555.
บทความ พิสมัย แสนรักษา ดิเรก สุขสุนัย สมจินตนา จิรายุกูล: ผลการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหน่วยการเรียนรู้เศรษฐศาสตร์ และความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนพระแม่มารี
ฉัตรชัย วิลิตไชย ดิเรก สุขสุนัย เฉลิมชัย พันธ์เลิศ:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เทคนิคการขายของกลุ่มสินค้า 5 ประเภทด้วยโปรแกรม Joomla ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร
ศิริเพ็ญ กันจนาธิมาศ ดิเรก สุขสุนัย เฉลิมชัย พันธ์เลิศ:การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บด้วยโปรแกรม Learn Square เรื่อง การใช้โปรแกรมกราฟิก สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
บทความ มัญธญา หาชัย ดิเรก สุขสุนัย พัชรี ปิยภัณฑ์: ผลการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบ 7E ที่มีต่อความสามารถในการแก้ปัญหาคณิตศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง เศษส่วน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสารสาสน์ประชาอุทิศพิทยาคาร
ทรงพล รัตน์ดิลกพานิชย์ ดิเรก สุขสุนัย ศรีสวคนธ์ แดงสะอาด: การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การเรียนตัวอักษรคันจิด้วยเทคนิคเชื่อมโยง จากรูปภาพ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร
บทความ นฐพร สายทอง ดิเรก สุขสุนัย พีระพงษ์ กุลพิศาล: ผลการใช้กิจกรรมศิลปะต่างรูปแบบที่มีต่อทักษะการพูดเล่าเรื่องของนักเรียน ชั้นปฐมวัยโรงเรียนสวนลุมพินี
บทความ นฤมล ไกรฤกษ์ ดิเรก สุขสุนัย พีระพงษ์ กุลพิศาล: การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ของเด็กปฐมวัยปีที่ 2 โดยใช้กิจกรรมศิลปะต่างรูปแบบโรงเรียนวัดดุสิตาราม
บทความ สุชิลา อินแดง ดิเรก สุขสุนัย พีระพงษ์ กุลพิศาล:ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะของนักเรียนชั้นปฐมวัยโดยการสอนแบบพหุปัญญาหลักการ ซี ไอ เอส เอส ที และการสอนแบบสาธิต
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 535 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort bahçeşehir escort escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org