ประเภทสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 

สำนักงานอธิการบดี

ศูนย์คอมพิวเตอร์

ศูนย์ภาษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

สถาบันวิจัยและพัฒนา

งานประกันคุณภาพการศึกษา

วิเทศสัมพันธ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มตรวจสอบภายใน

โครงการบัณฑิตศึกษา

สำนักงานสภามหาวิทยาลัย

กองบริการการศึกษาและบริการวิชาการ

โครงการจัดทำวารสารวิชาการ

โครงการจัดตั้งคณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

โครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ

กองพัฒนานักศึกษา

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

กองนโยบายและแผน

กองกลาง

กลุ่มงานวินัยและนิติการ

กองคลังและพัสดุ

งานพัสดุ

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะครุศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะวิทยาการจัดการ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org marsbahis ataşehir escort pendik escort http://www.patisahiplen.com