ชมพูนุท ถาวรวงศ์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชมพูนุท ถาวรวงศ์
โทรศัพท์
0849450687
อีเมล์
chompoonut.t@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาโท ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ศศ.ม.(ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร) มหาวิทยาลัยบูรพา 2561
ปริญญาตรี ภาษาอังกฤษธุรกิจ ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษธุรกิจ) สถาบันราชภัฎสวนสุนันทา 2540
  รายการ URL
บทความ ศัพท์ไวน์น่ารู้
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 99 คน