./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
เชษฐา ทรัพย์เย็น
อีเมล์
chettha.s@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 740 คน