./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ฉัตรกมล รอดประเสริฐ
โทรศัพท์
 
อีเมล์
chatkamol.r@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 11 คน