จันทิมา ชุวานนท์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จันทิมา ชุวานนท์
โทรศัพท์
 
อีเมล์
chantima.c@dru.ac.th
สาขา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก บริหารการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม 2553
ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์-การสอน ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2529
ปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2518
  รายการ URL
วิจัย การพัฒนาข้อสอบเพื่อวัดสมรรถนะทางภาษาอังกฤษของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี (Developing the Items of English Proficiency Test for Dhonburi Rajabhat University Students)
บทความ French Vocabulary from Authentic Materials in Homestay Business for Learning and Teaching
วิจัย การวิจัยเรื่อง การศึกษาคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสในเอกสารจริงด้านการโรงแรม
วิจัย การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคณะวิชาภาษาต่างประเทศ สำหรับกลุ่มมหาวิทยาลัยใหม่ของรัฐ ในประเทศไทย ( Development management strategies for foreign language faculties in recently established public universities in Thailand )
บทความ Developing Management Strategies for Foreign Language Faculties in Recently Established Public Universities in Thailand.
บทความ French Vocabulary from Authentic Materials in Thai Tourism Contexts for Learning and Teaching
บทความ การพัฒนากลยุทธ์การบริหารคณะวิชาภาษาต่างประเทศ สำหรับ มหาวิทยาลัยจัดตั้งใหม่ของรัฐ ในประเทศไทย
วิจัย การศึกษาคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศสในเอกสารจริงการท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้และการสอน
ตำรา ภาษาฝรั่งเศส 1 สำหรับนักศึกษาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ตำรา จดหมายธุรกิจฝรั่งเศส (La correspondance commerciale)
ตำรา ภาษาฝรั่งเศสสำหรับการทำงานในสนามบิน
ตำรา เทคนิคการเรียนคำศัพท์ภาษาฝรั่งเศส
หนังสือ คู่มือสนทนาภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานนวดแผนไทย
หนังสือ คำกริยาและกาลภาษาฝรั่งเศสในปริบทของการท่องเที่ยว
หนังสือ How to Prepare for DRU Reading Test
หนังสือ ทำความเข้าใจว่า สิ่งเหล่านี้ทำงานอย่างไร แปลจาก Comprendre Comment Ça Marche ! Joel Lebeaume, Clement Lebeaume.
ลำดับ รายการฝึกอบรม วันเดือนปี งบประมาณ
รายการวิทยากร วันเดือนปี
ความเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 106 คน