จันทนา อินทฉิม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี ./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
จันทนา อินทฉิม
โทรศัพท์
080 2230566
อีเมล์
chanthana.i@dru.ac.th
สาขา
รัฐประศาสนศาสตร์
คณะ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลงานวิชาการ

ปริญญาเอก รัฐประศาสนศาสตร์ วิชาเอกการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2555
ปริญญาโท สาขานโยบายสาธารณะและการบริหารงานบุคคล รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2539
ปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี บริหารธุรกิจบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2533
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 793 คน

http://www.escortbayanlariz.net promosyon ürünleri 1xbet зеркало escort bayan beylikdüzü escort melbet зеркало izmir escort http://www.6mv.org http://www.tr9.org porno film