./
 
image
 
:: ข้อมูลอาจารย์
ชื่อ - สกุล
ชาญฉจิต วรรณนุรักษ์
โทรศัพท์
0642324455
อีเมล์
chanchajit.w@dru.ac.th
สาขา
เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
คณะ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลงานวิชาการ

ปริญญาตรี เครื่องกล ครุศาสตร์อุตสาหกรรม ราชมงคล 2541
ปริญญาโท การจัดการเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์มหาบันฑิต ราชภัฎสวนสุนันทา 2551
รายการฝึกอบรม
ข้อมูลวิทยากร
ข้อมูลเชี่ยวชาญ
จำนวนคนเข้าชม 274 คน